Как да търгувате злато?

Avatar photo

Генади Гешев

ръководител "Международни финансови пазари", "Елана Трейдинг"

Златото винаги е било символ на могъщество и богатство. Въпреки че в днешно време реалното му приложение в индустриалната сфера е под 10%, цената му се влияе от моментното състояние на световната икономика и очакванията за бъдещoто й представяне.

Начини за търговия със злато

Начини за търговия със злато

Златото е един от предпочитаните инструменти на инвеститорите за застраховане срещу инфлация и именно това бе причината за значителното му поскъпване от 730 долара за тройунция през есента на 2008 г. до 1 880 долара през лятото на 2011 г.

Все пак 157% възвръщаемост за 3 години е отличен резултат, с който малко хора могат да се похвалят. Периодът на чувствителен ръст на цената бе последван от спокойна търговия в диапазона 1550 – 1800 долара за тройунция през 2012 г., а от началото на 2013 „жълтият метал“ изгуби до момента 22% от стойността си.
Впечатляващо бе понижението на цената този април, когато само за няколко дни златото загуби 14% от стойността си. Този период накара много инвеститори да се усъмнят в „убежището“. Но в средата на годината анализаторите продължават да кръстосват из медиите с нови прогнози за нива на ново поскъпване на ценния метал.

Какви са начините за търговия със злато на финансовите пазари
Златото може да се търгува под формата на различни финансови инструменти и всеки един има своите особености.

  • Златото като валутна двойка златото може да се търгува спрямо среброто или валута под формата на валутна двойка на валутните пазари или т.нар. спот търговия (спот пазар);
  • Фючърсен контракт върху злато – Златото може да се търгува чрез фючърсен договор или контракт (на английски: futures contract). Това са всъщност договори, в които едната страна се задължава да направи или да вземе доставката на предварително определено по количество и качество злато на предварително определена бъдеща дата на вече установена цена. Фючърсите се търгуват на борсите в Лондон, Токио, Сидни и Сингапур. Има още три специализирани борси, които търгуват с тях и това са: New York Mercantile Comex Exchange (COMEX), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Chicago Board of Trade (CBOT).
  • Договор за разлика върху злато – договорите за разлика (на англ. Contract for difference) представляват деривативен инструмент за поръчка за провеждане на покупко-продажба на дадено количество злато. Инструментът позволява да платите част от стойността, която иначе бихте платили за съответното количество злато, но пък да се възползвате от привилегиите на собственик на актива. Договорите за разлика върху злато са сред най-търгуваните инструменти и затова трейдърите могат да влизат и излизат от инвестицията си с лекота.
  • Злато чрез борсово-търгувани фондове – Борсово-търгуваният фонд (Exchange Traded Fund – ETF) е взаимен фонд, който се търгува на фондовите борси под формата на традиционна акция. Обикновено следи движението на определен борсов индекс, икономически сектор и др. Злато може да се търгува чрез борсово-търгуваните фондове GLD и GDX. Първият представлява най-големият фонд, който също държи физически злато в сейф като обезпечение. Търгува се на борсата в Ню Йорк, Токио, Хонконг и Сингапур. Другият ETF следи развитието на добивните компании и също представлява популярен начин да се инвестира в злато индиректно – чрез акцията, която отразява представянето на неговите производители.
  • Злато чрез опции – Опцията е дериват, който дава правото, но не и задължението, на купувача да придобие или продаде базов актив (валута, индекси, акции, суровини и др.), на определена предварително договорена цена (наречена цена на упражняване), в предварително определен бъдещ момент (падеж на опцията). За тази цел купувачът заплаща определена цена на продавача на опцията под формата на премия. Злато, както и други суровини, може да се търгува чрез валутни опции (златото под формата на валутна двойка) или чрез борсово-търгувани опции (върху фючърсни контракти).
СПОТ Пазар
Договор за разлика /CFD/
Фючърсен контракт1
Дялове от ETF
Опция
SWAP
Да Не Не Не Не
Лихва
Няма Около 4 % годишно от стойността на сделката Няма Няма Няма
Комисиона за сделка
Няма Няма 6$ на контракт акция или минимум 10$ в зависимост кое от двете е по-голямо 2 цента на акция или минимум 15$ в зависимост кое от двете е по-голямо Няма
Попечителска такса
Няма Няма Няма Няма Няма
Маржин изискване
4% първоначален и 2% поддържащ от стойността на сделката 2% от стойността на сделката 8 800 долара за един контракт от 100 тройунции 100% от стойността на сделката Заплаща се стойността на премията, която е известна преди сключване на сделка
Къси продажби
Да Да Да Не Да
Предимства
Малки минимални обеми за търговия (1 тройунция); Малки минимални обеми за търговия (1 тройунция); Търгуват се на борса; Търгуват се на борса; Малък риск – при покупка максималната загуба е предварително известна
Без разходи за сделка; Без разходи за сделка. Тесен спред; Не се дължи лихва;
Търгуват се без прекъсване 24 часа 5 дена в седмицата; Не се дължи лихва. Могат да се държат неограничено време
Търгува се спрямо различни валути – USD, EUR, AUD, JPY и др.
Недостатъци
Ежедневен разход за SWAP (няколко процента годишно); Трябва да се ролне когато изтече съответния контракт; Големи минимални обеми за търговия (100 тройунции); Заплаща се цялата стойност на сделката; Освен прогнозиране на посоката на движения трябва да се отчете и фактора време.
Ограничено работно време (1 час почивка около полунощ); Трябва да се ролне ако се държи дълго време; Ограничено работно време (16:30 – 23:00);
Лихви върху целия размер на сделката (няколко процента годишно). Ограничено работно време (1 час почивка около полунощ);
Подходящ за
Краткосрочна търговия в рамките на деня или няколко дена Краткосрочна търговия в рамките на деня; Подходящ както краткосрочни така и за средносрочни инвестиции от с по-големи обеми Дългосрочна инвестиция Комплексни стратегии;
Средносрочна инвестиция за няколко седмици Хеджиране на позиции;
Спекулативна търговия

Всеки един от начините за търговия със злато е удачен, в зависимост от целите на инвеститора. Най-важното е да се спазва първоначално разработения план и стратегия на инвестиране. И да не се забравя, че не може да се печели непрекъснато, така че никой не се „жени“ за позициите си.
Речник:
Маржин – маржин е възможността да търгувате с по-големи обеми, отколкото наличните Ви средства позволяват. Например – при изискуем маржин 10%, вие можете да купите 10 тройунции злато, а да разполагате със средства единствено за 1 тройунция злато. По този начин увеличавате както печалбите си (ако сте познали посоката на движение) така и загубите (ако не сте познали).

Първоначален маржин – сумата с която трябва да разполагате за да сключите сделката, а поддържащ е сумата която трябва да имате в наличност за да държите позицията отворена. Първоначалният маржин е по-висок от поддържащия.
SWAP – Swap (или Rollover) е лихва, която се начислява за пренос на отворена валутна позиция, когато тя се държи след 24:00 ч. Когато търгувате в рамките на деня, не плащате лихва. Ако държите позицията си отворена за повече от един ден, тогава получавате лихва за валутата, която сте купили, и плащате лихва за валутата, която продавате. Тази размяна на лихва се нарича суап и е обикновено е незначителна спрямо цената.

Ролванезатваряне на текущата позиция в даден фючърсен контракт при изтичането му и отварянето на нова позиция с по дългосрочна дата на доставка. Например: Ако сме купили злато с падеж месец август, на края на месеца, когато изтече, ако искате да продължите да държите позицията, трябва да продадете контракта с доставка август и да купите следващия контракт с доставка декември.
Пробвайте търговия с над 70 валутни двойки и договори за разлика безплатно и без риск за 30 дни в ELANA MetaTrader
Пробвайте търговия с над 160 валутни двойки, договори за разлика, опции, фючърси и борсово-търгувани фондове – безплатно и без риск за 30 дни в ELANA Global Trader