Българските акции според годишните отчети

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Годишните отчети на публичните дружества не доведоха до емоции на фондовата борса. Тези новини за капиталовия пазар вече се превърнаха в суха статистика, без съществено значение за оценката на акциите или за посоката на движение на цените.

Публичните дружества бяха засегнати от забавянето на европейската икономика. За тези, които разчитат само на българския пазар, годината се оказа повече от голямо предизвикателство.

Данните обаче показват предимство в броя на компаниите, които отчитат повишение на приходите и на печалбите спрямо 2010 г.

Близо две трети от най-търгуваните компании реализират нарастване на приходите си от продажби на стоки и услуги. Данните изключват холдинговите компании, които имат само финансови приходи, и дружествата със специална инвестиционна цел. В категорията „други“ попадат финансовите компании, каквито са банките, както и обявилите несъстоятелност дружества, които продават активите си.

Солидният превес на позитивните резултати всъщност не води до подобно повишение на съвкупното равнище на приходите. Те се повишават едва с 3.7% през 2011 г., като преобладават три компании с голям спад на продажбите си. Това са БТК, ОЦК и застрахователното дружество Булстрад. Голямата част от компаниите регистрират изменение в рамките на не повече от един милион лева през годината в положителна или отрицателна посока.


Изменението на печалбите е близо като процент от броя на компаниите. Съвкупният резултат на дружествата обаче намалява със 7% спрямо 2010 г. И тук спадът се дължи на резултатите на няколко фирми – най-вече на БТК, защото без телекомуникационната компания би имало нарастване с 32%.

Последната графика показва финансовия резултат при разделението на компаниите в десет групи според равнището му. Очевидно е, че само малка част от фирмите генерират осезаем положителен финансов резултат. Това показва, че на борсата има малко на брой фирми с добри финансови резултати. Те остават препоръчителни за инвестиции, защото са доказали способностите си да оцеляват в трудната икономическа среда. Рисковете от влошаване на печалбите им са свързани с кризата в Европа, но е малко вероятно да бъдат засегнати по подобие на 2008 г.

Втората основна категория дружества са тези, които отчитат големи загуби. Рисковете при тях не са свързани само с икономическия цикъл – лошият мениджмънт, голямата задлъжнялост и неадекватните им продукти може да ги докарат до фалит. Техният процент е нисък сред стоте най-търгувани дружества. Препоръчително е да се избягват големите инвестиции в тях, защото икономиката няма да се подобри внезапно и те да се възползват от пазарната конюнктура, за да изчистят загубите си.

Има и значителен брой компании с потенциал да подобрят резултатите си при положителна промяна в икономиката. Техните акции обаче ще поскъпват едва, когато това стане факт. Засега те имат само слаби печалби или загуби, а продажбите им също не отчитат съществено покачване. Акциите им ще се търгуват много слабо и дори да имат растеж на цените, това няма да повтори възходящия тренд от годините на пазарен бум.

Подборът на тези акции изисква задълбочен анализ и търсене на причините, които биха довели до съживяване в дейността им. Но и при тях също трябва да се обърне специално внимание на задлъжнялостта им, защото тя ще им попречи да увеличат оборотния си капитал и да отговорят на повишеното търсене.

Вижте още теми за БФБ