Още един начин за печалба от търговията с петрол

Avatar photo

Генади Гешев

ръководител "Международни финансови пазари", "Елана Трейдинг"

Спекулативната търговия с петрол и петролни продукти е специфична, интересна и позволяваща използването на различни стратегии за извличане на печалби. За разлика от валутния пазар, където си ограничен единствено до покупка или продажба на една валута спрямо друга, при търговията с петрол може да се спекулира не само с цената му, но и с разликите в цените между различните сортове петрол или пък между петрола и неговите производни като бензин или промишлено гориво. Понякога се получават значителни дисбаланси, които могат да осигурят добри възможности за краткосрочни печалби. Макар че на пръв поглед може да изглежда сложно, всъщност не е.

Ето една интересна идея за търговия на разликата в цената на суровия петрол и неговите производни (крек спред):

Крек спред (crack spread) е термин, използван в петролната индустрия и търговията с фючърси. Представлява разлика цената на суровия петрол и петролните продукти, получени от него. С други думи, това е възвръщаемостта, която рафинерията може да очаква от преработката на суровия петрол . На фючърсните пазари, под крек спред се разбира специфичен вид търговия, при която се реализират едновременно купуване и продаване на суров петрол, и един или повече производни продукти (обикновено бензин и гориво за отопление). Петролните рафинерии могат да търгуват крек спред, за да хеджират ценовия риск, на който са изложени операциите им, докато спекулантите се опитват да извлекат полза от промените в ценовата разликата между петрола и бензина.Крек спредът отразява потенциалните печалби, които петролната рафинерия може да реализира, ако преработи суровия петрол до основните му търгувани производни – бензин и горива за отопление. Това не е норма на печалба, но е добър индикатор за намеренията на рафинериите. Наред с други показатели, като запасите от суров петрол и степента на натовареност на рафинериите, промените в крек спреда или нормата на печалба, могат да помогнат на инвеститорите да добият представа накъде отива петролният пазар и акциите на някои компании, занимаващи се с рафиниране на петрол в краткосрочен план.

Преди да можем да изчислим нормата на печалба трябва да уеднаквим цените на суровия петрол и на различните негови производни. Петролът се котира в долари за барел, докато бензинът и горивата за отопление се търгуват на галони. Фючърсните контракти за суровия петрол са за доставка на 1 000 барела. Същото е в сила и за производните продукти, макар и индиректно.

Договорите за горива за отопление и за бензин са с обем 42 000 галона. Един барел от своя страна се състои от 42 щатски галона, така че на практика един контракт петрол от 1 000 барела е равен на един контракт от съответния дестилат. Ако умножим цената на съответния дестилат по 42, ще получим цената за барел суров петрол. Интересен факт, който трябва да се разбере е, че котировката на фючърсния контракт на петрола е за един барел, докато тази на бензина и дизелово гориво за 100 галона.

Нека разгледаме следния пример:

Знаейки, че един барел е равен на 42 галона можем да приравним всеки един от двата дестилата към мерната единица барел умножавайки по 42 така един барел бензин ще се получи 2,65*42=113,0 USD, а един барел дизелово гориво 3,15*42=132,3 USD

При идеалния модел за рафиниране, от всеки три барела петрол се получава 2 барела бензин и един барел дизелово гориво. Крек спред 3/2/1 може да бъде получен със следните прости изчисления:

2 Бензин + 1 Дизелово гориво = 3 Суров петрол

[(2*113,0 $) + (1*132,3 $)] – (3*97.6 $) = 65.5 $ за три барела или 21,83 $ за един барел суров петрол
Ако тези 21,80 $ представляват брутната печалба от един барел петрол, който струва 97,6 $ то нормата на печалба от един барел е 22,36% (отнасяме 21,83 $ към 97,6 $). Ако се основаваме на себестойността на продадената продукция, обаче, потенциалните приходи за рафинерията са 65,5 $ на всеки 358,3 $ приходи от продажби или 18.3%. Това е стойността, наблюдавана от анализаторите при преглед на някоя публична рафинираща компания. Полезно е да се знаят и двете стойности, защото ако едната значително надвишава другата, това често може да се тълкува като сигнал за промяна в печалбите на рафинериите. Ще се върнем на това по-късно.
Тъй като цените на компонентите на крек спреда се движат, съответно той самият и нормата на печалба от рафиниране също варират, понякога драстично. Например, през есента на 2005 г. крек спредът се срива от 41.58 $ до 7.49 $.за няколко месеца.

358,3 – 292,8 = 65,5

Крек спред и норма на печалба NYMEX

Източник: Bloomberg

На практика се наблюдава сезонност в поведението на тези крек спредове и нормата на печалба от рафиниране. Рафинериите могат да променят обемите произвеждани деривати в зависимост от търсенето. Преди лятото се увеличава дестилирането на бензин за сметка на дизелово гориво, а през зимата, с настъпването на отоплителния сезон, се увеличава производството на дизелово гориво за сметка на бензина. Това е основната причина за сезонните зависимости при крек спреда.

Традиционно крек спредовете са по-широки през пролетта в сравнение с есента, тъй като повечето рафинерии извършват годишната си поддръжка през зимата. Това намалява продукцията. Рафинериите работят на пълни обороти през есента, за да могат да задоволят търсенето на горива за отопление през зимните месеци. Тогава спредовете са и най-ниски. Разбира се, рафинериите могат да регулират производството си, за да се адаптират към променящите се пазарни условия. Когато нормата на печалба е ниска, рафинериите могат да увеличат общата си печалба или като понижат обема на продукцията си и използват малка част от капацитета си, или като затворят окончателно някои по-неефикасни единици в рамките на структурата си. В резултат на това цените на рафинираните продукти се покачват силно и това допринася за увеличаване на крек спредовете.

Как реално може да се печели от крек спреда:Основно има два начина. Единият е когато спредът е тесен, да се чака неговото разширяване и съответно по-големи печалби за компаниите, занимаващи се с рафиниране , като се наблюдава и се купуват акции на петролни рафинерии.

Тук обаче трябва да се наблюдават акциите на компании занимаващи се само с рафиниране като: Valero Energy (VLO:xnys), Tesoro Petroleum Corp.(TSO:xnys) и др. Изключват се компаниите, които затварят целия производствен цикъл от добив на петрол до продажбата на крайни продукти като Exxon Mobil Corporation (XOM:xnys) и Chevron Corp. (CVX:xnys).

Другият начин е да се търгува директно самия спред. Когато крек спредът е широк, (както е в момента) и се очаква неговото стесняване, се купуват три контракта петрол и се продават съответно два контракта бензин и един контракт дизелово гориво.

Например:

*цената на дизеловото гориво и бензина е за 100 галона. За да конвертираме към барел делим на 100 и умножаваме по 42

Първи вариант:

Да предположим, че след две седмици (на 24 ноември) пазарите на петрол и горива са надолу. Щатският петрол е поевтинял до 95.24 долара за барел, а бензина и дизеловото гориво са поевтинели съответно до 250.11 долара за 100 галона и съответно 300.07 долара за 100 галона. Ако приравним всичко към еднакви мерни единици от трите барела купен петрол сме загубили (95.24-97.60)*3 = -7.08 USD, от двата продадени барела бензин сме спечелили (2.6905-2.5011)*2*42 = 15.91 USD, а от единия барел продадено дизелово гориво сме също на печалба (3.1500-3.007)*1*42 = 6.27 USD. Сумарно резултатът от всички сделки се получава 15.91 + 6.27 -7.08 = 15.10 USD за три барела. Когато разделим за да получим за един барел виждаме, че се получава точно 5.03 USD или с колкото се е свил крек спреда.

Втори вариант:

Да предположим, че след две седмици пазарите на петрол и горива са нагоре. Щатският петрол е поскъпнал до 105.67 долара за барел, а бензина и дизеловото гориво са поскъпнали съответно до 281.32 долара за 100 галона и съответно 324.06 долара за 100 галона. Ако приравним всичко към еднакви мерни единици от трите барела купен петрол сме спечелили (105.67-97.60)*3 = 24.21 USD, от двата продадени барела бензин сме загубили (2.6905-2.8132)*2*42 = -10.31 USD, а от единия барел продадено дизелово гориво сме също на загуба (3.1500-3.2406)*1*42 = -3.81 USD. Сумарно резултатът от всички сделки се получава  -10.31 – 3.81 +24.21 = 10.09 USD за три барела. Когато разделим за да получим за един барел виждаме, че се получава точно 3.37 USD или с колкото се е свил крек спреда.

Изводът е очевиден – независимо дали цената на петрола се повишава или понижава, ако крек спредът се свие нашата спекулативна сделка е на печалба.
Печалба може да се извлече и в обратния случай. Ако спредът е на ниски нива можем да отиграем евентуално негово разширяване продавайки петрол и купувайки съответното количество бензин и дизелово гориво.

Без значение дали ще купуваме или продаваме крек спреда, много внимателно трябва да изчислим обемите от съответния продукт. Стратегията е подходяща както за по-големи обеми при търговия с фючърсни контракти, така и за по-малки обеми при търговия със CFD.

Подробно за всички инструменти в ELANA Global Trader

30 дни безплатна и безрискова търговия на валутните пазари в ELANA Global Trader