Някои стабилни акции в несигурни времена

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

Последният месец и половина отново ни напомни за дните от края на 2008г., когато фалитът на инвестиционната банка Lehman Brothers доведе до изключително висока волатилност на капиталовите пазари и движенията на борсовите индекси от над 5% не бяха изненада за никого.

Началото на месец август тази година бе съпътствано от съществена корекция на щатските пазари, като катализаторът на спада не бе само един: понижението на кредитния рейтинг на САЩ,  спадът в индустриална активност, високата безработица, която продължава да се задържа над 9%, нестихващата дългова криза в Европа и растящата вероятност от фалит на Гърция.

Масовите разпродажби засегнаха почти всички щатски публични компании, като в центъра на пониженията се оказаха цикличните компании от индустриалния и финансовия сектор, които отчитат спад от съответно  15.1% и 17.2%.

На фона на общото понижение на американския пазар, който загуби 5.15% от стойността си от началото на годината, фармацевтичният сектор,  спадащ към нецикличните, записа ръст,  макар и минимален, в размер на 0.49%.  Ръстът е следствие на факта, че голяма част от пазарните участници предпочетоха да увеличат експозицията си в нецикличните сектори и в компании със стабилна дивидентна доходност, за сметка на по-рисковите експозиции.

Именно секторите на здравеопазването и комуналните услуги са единствените, регистрирали положителна доходност от началото на годината.


От горната таблица се вижда повишението на пазарните коефициенти на фармацевтичния сектор, което е над средните пазарни коефициенти за щатския пазар. До голяма степен за това допринасят ниските коефициенти на добивния и финансовия сектор,което води и до по-ниските средни резултати за пазара.

Впечатление прави по-ниската цена на фармацевтичните компании съпоставена спрямо  свободния паричен поток на компаниите(P/FCF), предвид факта, че в него се отчитат и направените капиталови разходи на компаниите, които представляват разходите за закупуване на нови дълготрайни активи или за подобряване на текущата материлна база.

Текущата ситуация на несигурност и перспективи към по-сериозна корекция са възможност за диверсифициране на инвестиционния портфейл със стабилни компании от нециклични сектори, какъвто е фармацевтичния. Подобна компания би могла да бъде Johnson&Johnson(JNJ:xnys), която е с най-голяма пазарна капитализация в сектора.


Компанията Johnson&Johnson се характеризира с относителна ниска задлъжнялост, измерена чрез коефициента Дълг/Собствен Капитал=0.30 и текуща платежоспособност (Текуща ликвидност =2.51). Компанията разполага със значително количество генериран кеш в активите си(Cash per Share = 10.83), в сравнение със средните стойности за сектора, което позволява на дружеството да предприеме действия по поглъщане на други компании или инвестиране в нови мощности с цел диверсифициране на производствената гама, както и да посрещне непредвидени разходи, които биха могли да възникнат.

Не на последно място е и раздаваният дивидент от компанията, който отчита ежегодно нарастване в дългосрочен план. Това несъмнено прави компанията атрактивна за консервативните инвеститори.

Фармацевтичният и козметичен гигант разпределя 51% от печалбите си под формата на дивидент към инвеститорите, като се наблюдава възходящ тренд за последните 16 години.  Johson&Johnson регистрира стабилна рентабилност, като за изминалите 5 години, отчита възвръщаемост на активите средно около 13%-14%.

Източник: ELANA Global Trader

От техническа гледна точка се наблюдава консолидация в рамките на 62-66 долара за акция. Налице е силно ниво на подкрепа при ключово ниво 60 долара, след като при последния тест на зоната се наблюдава значителен възходящ импулс при високи обеми на търговия. Сигнал за по-съществено поскъпване в цената на компанията може да се яви евентуален успешен пробив при ниво 68 долара за акция.

Две от компаниите, които предизвикват интерес сред инвеститорите в сектора на здравеопазването са Unitedhealth Group Inc.(UNH:xnys) и WellPoint Inc.(WLP:xnys). И двете компании предлагат здравни услуги, насочени преди всичко към изготвяне и управление на здравни планове и здравно осигуряване. Unitedhealth Group увеличи четирикратно дивидентите, изплащани на инвеститорите през 2010 г., като към момента компанията се търгува при по-нисък коефициент Р/Е, спрямо средната стойност за сектора. Коефициентът PEG е под единица, което говори за известна подцененост спрямо заложения бъдещ ръст на компанията.

Стабилните резултати на Wellpoint Inc. през 2009 г. и 2010 г. позволиха на компанията да започне политика на раздаване на дивиденти от началото на тази година в рамките на 0.25 долара на акция.  Към момента Wellpoint Inc.  се търгува значително на по-ниска цена измерено чрез коефициент цена/печалба, съпоставено спрямо сектора.

Не бива да се пропуска и факта, че в настоящия етап компанията се търгува на счетоводната си стойност предвид факта, че P/B=1. Ниският коефициент PEG и очаквания ръст от 10% на печалбите на компанията през следващите 5 години е възможно да окажат позитивен ефект върху цената на акцията.

Фармацевтичният сектор, като неразделна част от пазара, е възможно да последва борсовите индекси при евентуален нов спад, но от фундаментална гледна точка диверсифициране на инвестиционния портфейл със стабилни компании от сектора би могло да бъде обосновано инвестиционно решение.