Премереният риск на БФБ

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Българските публични дружества преживяха най-тежките кризисни години и вече се възстановяват. Повечето от най-ликвидните компании разчитат на международните пазари. Задлъжнялостта е проблем, който вече нееднократно беше акцент на публикациите в блога на ЕЛАНА Трейдинг. И въпреки че оцеляването на фирмите не е под съмнение, всеки инвеститор трябва да редовно да преценява корпоративния риск.

Краткосрочните задължения показват в каква степен фирмата се сблъсква с плащания в срок до една година. На графиката се вижда равнището им като процент от общите активи.

Източник: Отчети за първо тримесечие на 2011 г.
Изчисления: ЕЛАНА Трейдинг

По-високата стойност показва значителния им дял, като останалото представляват дългосрочните задължения и собствения капитал. Една компания може да има малък дял на краткосрочни задължения и голям дълг, но проблемът с платежоспособността й да не стои на дневен ред, доколкото плащането по главницата е след поне една година. Компаниите, които отчитат повишаване на показателя спрямо края на 2009 г., са няколко. Петрол има най-голямо нарастване, тъй като предстои падежа на облигационната емисия. При Софарма Трейдинг има намаление, но компанията се занимава с търговия и е нормално голяма част от баланса й да се формира от вземания и текущи задължения. Инфраструктурните компании също имат доста задължения, но сравнението между двете показва, че Трейс груп холд има съответно повече вземания спрямо текущите задължения, отколкото Холдинг Пътища. Компаниите, които намаляват най-силно задълженията си са София-БТ и Булгартабак холдинг. ОЦК има нарастване на дългосрочния си дълг, което е значително повече от намалението на текущите задължения. Повечето ликвидни публични компании дължат по-големи суми, отколкото имат да получават от търговските си партньори.

Показателят, който може да даде допълнителна яснота за финансовото състояние на компаниите, показва колко са задълженията спрямо годишните продажби. Същите компании са представени на следващата графика, от която се вижда колко процента от годишните приходи са необходими, за да се заличат краткосрочните задължения.

Източник: Отчети за първо тримесечие на 2011 г.
Изчисления: ЕЛАНА Трейдинг

Химимпорт е начело на класацията благодарение на консолидирането на ЦКБ. Банковите депозити изкривяват показателя при холдинга, но както ясно се вижда, няколко компании са плътно зад него.Пет дружества имат задължения, които надхвърлят приходите за последните отчетни 12 месеца. Сред тях само Индустриален холдинг България отбелязва подобрение през последната година, докато останалите четири имат нарастване на съотношението с осезаеми темпове. Ситуацията при останалите компании се подобрява значително.

Средните стойности на задълженията към активите и продажбите са съответно 31.4% и 38.2%, когато се сумират стойностите за всяка компания и с изключване на Химимпорт. Последната таблица прави сравнение с акциите в щатския индекс S&P 500 и в индекса, който Bloomberg изчислява за 500-те водещи акции в Европа. Отново изключвам финансовите компании, за да се изчисти ефекта от привлечените средства.

Източник: Bloomberg
Изчисления: ЕЛАНА Трейдинг

Показателят краткосрочни задължения към активи поставя българските акции в по-неблагоприятна среда спрямо развитите борси, но това се дължи на сравнително по-ниската степен на задлъжнялост на нашите публични компании. Доста от чуждите фирми имат огромни дългосрочни задължения. По отношение на съотношението между задълженията и приходите се вижда, че стойността за българските дружества съвпада със средното в Европа. При това сравнението е с най-големите и стабилни компании по света. Следващата стъпка за капиталовия пазар е да покаже свиване на рисковата премия, но това ще стане едва когато инвеститорите усетят по-прозрачно корпоративно управление и най-вече подобряване на ликвидността.