Холдингите вече се измъкват от кризата

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Консолидираните отчети преминаха някак си незабелязано покрай слабостта на борсата в края на май и началото на юни. Месец преди това неконсолидираните резултати на ликвидните дружества показаха само повишение на приходите на компаниите, без скок на печалбата. Добрата новина за холдинговите дружества е, че техните финансови резултати се възстановяват много по-добре. Както и в предната публикация, представям данните на фирмите в BG40, за които консолидацията има значение за целия резултат. Сред тях не е Албена, тъй като сезонният характер на дейността на компанията прави данните за компанията без значение.

Изменението на приходите надхвърля 100% при две от холдинговите дружества – Стара планина Холд и Албена Инвест. Повечето от останалите също се справят добре. За фирмите с големи обороти 20-30% годишен темп на растеж е постижение. Именно те са основният двигател зад кумулативното повишение на приходите на дружествата в размер на 17.3% през първото тримесечие. Еврохолд България отчита най-големия спад, благодарение на свиването на приходите от услуги. Продажбата на производствените предприятия в сферата на холдинга през миналата година няма съществен ефект върху общите приходи. Останалите четири холдинга с намаление на приходите отбелязват между 1 и 4% спад, което е по-скоро следствие на сезонната специфика, отколкото показателно за трайно влошаване на резултатите.

Как стоят нещата с финансовия резултат? Холдинговите дружества определено „бият“ останалите компании, които не консолидират дъщерни фирми. Ръстът на печалбите е със 134% за холдингите при само 4.8% за останалите. Само при Енемона има влошаване на годишна база и приключване със загуба за периода. Софарма отчита спад, но остава с една от най-големите печалби сред борсовите дружества. Отличниците по подобрение на резултатите са основно компании, които преди това са били на загуба. Петрол е с 23.86 млн. лв. печалба, от които 17.36 млн. лв. са резултат от операции с финансови инструменти, а част от останалото подобрение се дължи на промените на валутните курсове.

При сравнението на нормата на печалба прави впечатление, че повечето български компании работят при нива под 10% рентабилност. Това не показва предимство на пазара ни пред останалите по света, но пък съществува потенциал за подобрение през тази и следващата година. Въпросът е кои компании показват ръст на приходите си и в същото време имат подобряване на рентабилността си, тоест вече реализират потенциала си. Това са шест дружества, като към тях добавям и Петрол, заради слабото намаление на дела на разходите към приходите от продажби (ефектът от валутните курсове със сигурност ще доведе до волатилност в бъдещите резултати на фирмата). Останалите са Каолин, Булгартабак холдинг и диверсифицираните индустриални холдинги – Индустриален Капитал, Стара планина Холд и Индустриален холдинг България (също благодарение на печалби от промени на валутните курсове). Не е учудващо, че експортно-ориентираната индустрия е в по-добра ситуация на пазара, отколкото останалите дружества. Акциите отразяват много добре „качеството“ на корпоративните резултати и инвеститорите определено се ръководят от отчетите, въпреки липсата на ентусиазъм при публикуването им. Дори и майската корекция да продължи още известно време, тези акции с потенциал ще привлекат интереса на пазара и ще направят нов ръст през втората половина на годината.