БФБ под знака на биковете през 2011

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

В годините на пазарен бум инвеститорите насочват вниманието си към растежа на приходите и на пазарния дял на компаниите. Това е важно, защото в темповете на ръст на продажбите стоят големи инвестиционни програми и най-вече бъдещите печалби на компаниите. В периода на възстановяване на пазарите фокусът е към възвръщаемостта на акция и към способността на компанията да прави повече пари за собствениците си. Това и наблюдавахме през повечето от изминалите две години. Сега отново се следят повече приходите, защото от тяхното покачване ще дойдат повечето печалби. На един по-късен етап ще има и нарастване на средните показатели цена/печалба и цена/продажби, което да отразява нарасналия апетит към риск и перспективите за глобален икономически растеж.

В предишните две публикации разгледахме коефициентите за оценка в САЩ и в основните пазари по света. Основният извод е, че пазарите са оценени справедливо и няма основания за ентусиазъм към ниски цени на акциите или за притеснения, че са фундаментално надценени.

Източник: Bloomberg
Прогноза за 2011: ЕЛАНА Трейдинг

Показателят цена/печалба (Р/Е) на SOFIX е вече повече от година на равнища, които отговарят на обичайното за възникващ пазар. Разбира се, приносът на Химимпорт е най-голям при изчисляването на текущата стойност или спрямо резултатите за 2011 г. в нашата прогноза за Р/Е на индекса. Няколко от дружествата в SOFIX в момента отчитат загуби и вероятно проблемите в дейността им ще продължат да ги държат на червено и през следващата година. Сред ликвидните компании обаче няма акции, които да са на границата на фалита. Поне това е виждането ни за резултатите през 2011 г. Следващите две графики показват динамиката в стойността на показателите цена/печалба на три от банките и на три от големите компании в SOFIX.

Източник: Bloomberg
Прогноза за 2011: ЕЛАНА Трейдинг

Тези дружества, с изключение на БАКБ, ще отчетат добри печалби, имат атрактивни коефициенти според прогнозите ни за годината и ще са интересни за чуждестранните инвеститори. Р/Е за 2011 от 10-12 пункта е добра стойност при сравняване с индустриални компании от Източна Европа, като вероятно прогнозите ни на база регресионен анализ при умерен растеж на продажбите ще се окажат консервативни. Компаниите са доказали способностите си да се развиват динамично по време на икономически бум и едва ли има място за съмнение, че това ще се повтори при подходящата пазарна конюнктура през следващите три години.

Нашите прогнози за Р/Е на SOFIX с печалбите за 2011 г. сочат стойност от 8.56. Но дори и да се изключи Химимпорт с голямата си печалба и много ниската стойност на показателя Р/Е, пазарът ще бъде на равнище от 12.62 за forward P/E. Това не е висока стойност и инвеститорите разполагат с достатъчно акции за избор, за да структурират портфейл дори само според текуща и бъдеща стойност на Р/Е при запазване на темповете на възстановяване и растеж.

Източник: Bloomberg

За три от пазарите в Източна Европа има прогнози в Bloomberg за голямата част от дружествата в основните индекси. Не е учудващо, че това са Чехия, Полша и Унгария. За останалите пазари има прогнози само на няколко компании от индексите, което ги прави несъпоставими. Очаквани стойности на Р/Е от 10-12 са средното за пазарите в Източна Европа. В този диапазон може да поставим и българския пазар, включително и компаниите, които бяха илюстрирани до тук.

Изводите от сравнението са няколко:

  • Пазарът като цяло не е силно подценен, но има достатъчно атрактивни акции, които да са интересни за нови инвеститори от страната и чужбина;
  • Потенциалът за растеж на печалбите у нас е по-голям през 2012 и 2013 година, което ще създаде предимство за БФБ през повечето борси в Източна Европа. Изоставането на България по показателя е вече отчетено от пазара;
  • БФБ няма основания да отчете забележимо по-добро покачване от пазарите в Източна Европа, дори и след изоставането с една година. Акциите на големите компании обаче носят потенциал за ръст, което ще се отрази позитивно и на портфейлите на колективните инвестиционни схеми;
  • Необходимо е компаниите да отчетат рязко подобрение на печалбите си (под влияние на ръст на производителността, подобрение на приходите или корекция в цените на суровините, които те използват) или да започне трайно увеличение на средните пазарни коефициенти, за да се наблюдава рязко покачване на SOFIX;
  • Инвеститорите подбират акциите на БФБ според фундамента и разликата в представянето на книжата ще се засили през тази година. Това ще се забележи и сред компонентите на SOFIX.