Повече сливания и придобивания през 2010 – дали това е знак за възстановяване?

Avatar photo

Емил Петров

брокер, ЕЛАНА Трейдинг

През изминалите 2 години наблюдавахме повишена активност на компаниите в сферата на сливанията и придобиванията в глобален план в сравнение с данните от 2008 г. Къде можем да търсим причините за високата корпоративна активност и какви изводи бихме могли да направим?

Много от компаниите акумулираха големи парични ресурси под формата на кеш, като по този начин си гарантираха добра ликвидност и обезпечение на текущите задължения. В момент на изключително ниски лихвени равнища и възстановяващ се пазар, много от тези компании решиха, че е време средствата да бъдат инвестирани с цел засилване на пазарните позиции, увеличение на пазарния дял или продуктова диверсификация. Налице е растеж, както на стандартните  сливания, при които се търси ефекта на синергията, така и на т.нар. Management Buy-outs (MBO’s), при които мениджърския екип предприема действия по изкупуване на дяловете на акционерите. Придобиванията извършени със заемни средства т.нар. Leveraged Buy-outs (LBO’s) също отчитат ръст, след като нулевите лихвени нива предоставиха възможност за финансиране при относително ниска цена на капитала.

Къде е най-висока корпоративната активност и как инвеститорите могат да извличат печалба от това?

Обикновено, офертата за придобиване към дадена компания съдържа премия над текущата цена на акциите, като съответната надбавка се отразява веднага щом информацията бъде оповестена. В повечето случаи, това води до резки повишения в пазарната стойност на дружествата, които се очаква да бъдат придобити. Предлагаме ви поглед върху секторите, в които се наблюдаваше най-висока активност в сферата на сливанията и придобиванията от началото на годината.

В глобален план най-силно представяне бележи петролният сектор със 533 сделки и обем от близо 125 млрд. долара. Висока активност се наблюдава и в банковия сектор, където за 2010 г. са извършени 220 сделки по сливания и придобивания на търговски банки извън САЩ, което е индикация за реструктуриране на пазарните позиции във финансовия сектор. През последните месеци се забелязва повишен интерес към компаниите произвеждащи устройства за съхранение на данни. Най-ярък пример в това отношение бе наддаването за 3PAR, между HP и Dell , което приключи с успех за HP и тройно повишение на цената на придобитата компания. Корпоративната активност продължава да бъде висока след отличните тримесечни резултати на голяма част от компаниите в сектора. Очакваната покупка на Isilon Systems от EMC и предстоящото придобиване на Voltaire от страна на Mellanox Technologies изведе акциите на двете целеви компании до ръст от над 30%, като това продължава да поддържа фокуса на инвеститорите върху компаниите производителки на съхраняващи устройства.

В следващата таблица ви представяме някои от най-големите корпоративни сделки, които бяха извършени през изминалата година.

Високата корпоративна активност, доведе до ръст на печалбите от финансови консултации на редица инвестиционни банки. Най-активна в това отношение е Morgan Stanley, която е съветник по над 22% от общия обем на сделките по сливания и придобивания.

Броят и обемът на сделките отговаря на отчетеното през 2004 и 2005 г. Това бяха години на постепенно възстановяване на глобалната икономика, след които последва бума на сливанията и придобиванията. И може да се очаква продължаване на тенденцията към нарастването им.