Нулева година за БФБ

Avatar photo

Тамара Бечева

анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

2010 г. ще остане в историята на Българска фондова борса, като годината с ниска волатилност. Очертава се основният индекс SOFIX да приключи с понижение, докато BG40 е съвсем близо до нивата си от последната сесия за 2009 г. и най-вероятно ще затвори около тях.

Както се вижда от таблицата, пазарът ни е сред тези с най-голямо понижение в региона, като единствено Словакия и Словения се представят по-зле, въпреки че съотношението цена/печалба на SOFIX е доста под средното.

Ако трябва да кажем с какво ще запомним 2010 г., вероятно първото нещо, за което всеки би се сетил е ниската ликвидност. Виждахме рекорд след рекорд по сесии с нисък оборот и брой сделки. Индивидуалните инвеститори останаха безучастни към макар и малкото корпоративни новини. Отписванията на компании от публичния регистър бяха повече от първичните публични предлагания и дори някои от увеличенията на капитала бяха неуспешни. Фалитът на Мостстрой също ще се запомни. Новината, макар и за кратко, раздвижи пазара и доведе до срив в акцията на компанията.

Ако може да направим положителен извод това е, че пазарните участници станаха много по-предпазливи и започнаха да обръщат по-голямо внимание на отчетите и политиката на добро корпоративно управление.

януари
Активността на инвеститорите през януари отговаряше на температурите навън – отрицателна.
Адвент отправи търгово предложение към миноритарните акционери на Девин на цена 3.50 лв. за акция.
Енемона започна процедура по увеличение на капитала чрез привилегировани акции. Правата се въведоха за търговия в края на месеца, но не бяха посрещнати с очаквания интерес. Въпреки това, емисията се оказа най-успешната за 2010 г.
На преден план излязоха няколко проблемни емисии облигации. Това нямаше ефект върху търговията с акции, но пък влияе негативно върху доверието към компаниите и българската икономика.

февруари
Големи блокови сделки подкрепиха оборота през месеца. В последствие се оказа, че те ще са единственото, което спаси оборота.
Отворени бяха офертите за консултант по приватизацията на Булгартабак Холдинг, но и десет месеца след това няма яснота относно процедурата.
Управителният съвет на Индустриален холдинг България взе решение да увеличи капитала на компанията чрез издаване на 14.6 млн. нови акции с емисионна стойност 1.40 лв. за акция. Разводняването на капитала доведе до бърз спад на цената на акцията.
От Уникредит Булбанк съобщиха, че българските публични компании вече ще могат да се търгуват на Варшавската фондова борса в резултат на договор между банката и Полския централен депозитар.

март
Варантите на Енемона се въведоха за търговия в началото на месеца и за кратко успяха да привлекат вниманието на инвеститорите. Книжата се радваха на значителен интерес в първата сесия на търговия и се превърнаха в един от малкото инструменти с капиталова печалба.
Проведе се 23-тия Централизиран публичен търг от Агенция по приватизация и следприватизационен контрол, който нямаше никакво отражение върху борсовата търговия.
Меком обяви намерения за увеличение на капитала чрез издаване на привилегировани акции с гарантиран дивидент 12% от емисионната цена.
За изненада на пазара мажоритарният собственик на Оргахим заяви намерение за търгово предложение към миноритарните акционери на дружеството. Предложението беше върнато от Комисия по финансов надзор, но цената на акцията реагира на новината.
Монбат започна седма процедура по обратно изкупуване на собствените си акции.
На свое заседание Съветът на директорите на БФБ-София взе решение предвид усложнената конюнктура на капиталовия пазар, намалялата ликвидност и значителния спад в активността на пазарните участници, да не се изменя базата на индексите SOFIX и BG REIT до следващото им ребалансиране през месец септември 2010 г. 

април
Започна търговията с правата от увеличението на капитала на Индустриален холдинг България.
Общото събрание на Монбат гласува преструктуриране на дейността на компанията и отделяне на рециклиращия бизнес в отделно дъщерно дружество. Пазарът не реагира на новината.
Привилегированите акции на Енемона се въведоха за търговия. Емисията е с ниска ликвидност, а цената й падна доста по-слабо от обикновената акция.

май
Правителството изрази намерения за листване на дялове на държавни дружества, сред които и електроразпределителното E.ON, за търговия на БФБ. Пазарните участници не реагираха.
Проведе се аукциона за неизползваните права на Индустриален холдинг България. По данни на Централен депозитар, преди аукциона 80% от правата бяха записани. Увеличението може да се счита за голям успех, имайки предвид пазарната конюнктура и обема на емисията.
Акционерите на Сибанк взеха решение за увеличение на капитала, в което участва само мажоритарният собственик KBC.

юни
Летният сезон започна и вниманието на инвеститорите, колкото и незначително да беше, се пренасочи към морето. Нищо съществено не се случи с цените на акциите през месеца.
Монбат придоби 51 % от капитала на дружеството Окта Лайт България. Стойността на сделката беше в размер на 2.35 млн. лв., съгласно оценка на независим оценител. По-късно през месеца, компанията обяви края на седмата процедура по обратно изкупуване. Бордът на директорите взе решение за стартирането на осмата процедура. Това допринесе за стабилната цена на акциите през годината, въпреки че обемите на изкупуване са по-ниски спрямо предишни месеци.
След поредното неодобрение на търговото предложение на Оргахим, компанията повиши предложената цена на 87.00 лв. за акция, която получи одобрение от КФН. В последствие стана ясно, че 8.11% от капитала на компанията е бил продаден чрез търговото, като 6.2% са били собственост на миноритарен акционер с дял над 5%.
Общото събрание на Софарма гласува обратно изкупуване на до 3% от капитала си за срок от три години. Изкупуването е част от стратегията за преструктуриране на компанията и вливане на някои от дъщерните й дружества.
Холдинг Пътища подаде най-ниската оферта за строителството на Лот 4 от магистрала Тракия. Новината изстреля акцията за кратък период от време. 

юли
Преструктуриране на Каолин и възможността на акционерите му да заменят до 1/16 от акциите си за акции на СоларПро холдинг оказаха натиск върху компанията при незначителен обем на търговия.
БФБ смени правилата за изчисление на индексите. Броят на компонентите на SOFIX беше намален на 15 и се базира на фрий-флоута, като се ограничава възможността за влияние на една икономическа група в индексите. В действителност се оказа, че в SOFIX влизат акциите на Зърнени храни, които са част от Химимпорт.
От БФБ изразиха намерение да направи Българска фондова борса публична компания, след необходимите промени в устава. Държавата ще запази дела си и дори възнамерява да го увеличи. Общото събрание, на което се планираха промените беше насрочено за началото на септември.

август
Температурите навън бяха обратнопропорционални на интереса към борсата. Няколко прехвърляния на големи пакети бяха най-значимото събитие за месеца.
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ стана първата българска компания, търгувана едновременно на две борси – в България и в Полша. Цените се изравниха към края на годината. 

септември
Монбат обяви, че заводът за рециклиране в Сърбия е пуснат в експлоатация. Заводът ще преработва около 15-16 000 тона олово и оловни сплави на година и ще подобри нормата на печалба на Монбат.
Българо-американски инвестиционен фонд обяви, че продава всички имоти на фондовете – И Ар Джи Кепитъл 1 АДСИЦ и И Ар Джи Кепитъл 2 АДСИЦ. Общата сума, която трябва да постъпи след сделките е 27 млн. евро без ДДС. БАИФ е сключил предварителни договори с институционални инвеститори. Новината изстреля двата АДСИЦ с двуцифрено число в проценти.
На 01 септември 2010 г. приключи замяната на акции на Каолин за акции на СоларПро холдинг. През целия период са заменени 1 330 002 акции на Каолин, представляващи 5.32% от капитала на добивната компания или 85% от книжата с право на замяна.
Направени бяха промени в компонентите на индексите. Както се оказа по-късно, изваждането на Холдинг Пътища спаси SOFIX от по-голям спад за годината.
Еврохолд България започна продажба на част от дъщерните си компании и фокусиране на бизнеса си към финансови услуги и търговия с автомобили. Получената сума холдингът ще използва за покриване на задълженията си.
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол одобри договора за възлагане на дейности по подготовката за извършване на приватизацията на Булгартабак-холдинг АД.
Акционерите на БФБ-София взеха решение за увеличаване на капитала на борсата чрез издаване на нови 715 000 обикновени акции. Всички акции от увеличението на капитала ще се запишат срещу парична вноска от Министерство на финансите. Акционерите гласуваха решение борсата да придобие статут на публично дружество.
Две от основните дружества на Холдинг пътища увеличиха капитала си, с което инфраструктурната компания изгуби контрол върху една трета от активите си. Това доведе до първия срив на цената на акцията и безвъзвратна загуба на доверие.

октомври
Инфраструктурната компания Мостстрой обяви несъстоятелност, заедно с дъщерните си дружества. Компанията изпадна в състояние на неплатежоспособност и не може да покрива задълженията си. Новината се отрази в сериозен срив на позицията, както и на свързаната с нея компания Холдинг пътища.
Каолин откри завод в Украйна за обогатяване на кварцови пясъци. Продуктите на фабриката ще се използват от стъкларската индустрия в региона. Инвестицията е на стойност 15 млн. щатски долара и е част от дългосрочната кампания на Каолин за експанзия в чужбина.
Сериозен натиск върху пазара оказа неясния механизъм за реформа в пенсионната система. Намеренията на правителството са средствата на професионалните пенсионни фондове да се прехвърлят към нов общ фонд под управлението на Национален осигурителен институт. Притежаваните от тях търгуеми активи са на стойност 127 млн. лв., включително и на международни пазари. Основната спекулация е, че те ще се наложи да се прехвърлят парични средства, а не самите активи, което ще доведе до разпродажби.
Дивидентът по привилегированите акции на Меком беше повишен на 18%. Въпреки това, компанията не успя да ентусиазира пазарните участници. Както стана ясно по-късно през годината, едва 3.3% от правата бяха заявени за записвани или купени на аукциона.

ноември
Монбат промени прогнозите си за финансови резултати за четвъртото тримесечие на 2010 г. От компанията обявиха, че промяната се налага във връзка със започналия процес на преструктуриране и отделянето на рециклиращото производство в Монбат Рисайклинг, както и с оглед забавяне пускането в експлоатация на рециклиращите заводи.
Landsbanki Люксембург разпродаде портфейла си в български ценни книжа, което предизвика натиск върху определени позиции, сред които и Еврохолд България. Пазарът показа, че може да абсорбира големи пакети акции, но с 30% дисконт.
Проблемите в мениджмънта на Петрол започнаха да стават публични. Общото събрание на акционерите, проведено на 22 ноември мина под знака на спорове между основните акционери. Главна точка в дневния ред беше финансовото оздравяване на основното дъщерно дружество на компанията – Нафтекс Петрол. Взетите на събранието решения ще бъдат обжалвани в съда.

декември
Булгартабак Холдинг привлече вниманието на пазара през декември. Въпреки че няма яснота относно приватизацията на компанията, тя се очаква да стане факт през 2011 г. Дъщерните дружества отбелязаха значително покачване през годината.
Прехвърлянията на големи пакети на Корпоративна търговска банка станаха все по-често явление през декември. Сделките показват повишен интерес от институционални инвеститори.
Топ събитието на декември, а и на годината, е прехвърлянето на 16.09% от капитала на Сибанк. Така банката стана изцяло собственост на KBC Group, като КФН даде съгласието си за отписване на акцията от публичния регистър.
Българска фондова борса взе решение търговията с акциите й да стартира от 6 януари 2011 г. с борсов код BSO и референтна цена за първата сесия 1 лв. за акция.

Както се вижда, борсата не беше съвсем бедна на новини през 2010 г., но реакция на тях нямаше или беше с изключително краткотраен ефект. Малко събития успяха да събудят инвеститорите и да ги накарат да си пуснат платформите за търговия. На пазара останаха предимно инвеститори с по-професионален интерес и опит, а нов капитал липсва. Фалитът на Мостстрой и разпродаването на Еврохолд България от Landsbanki накара индивидуалните участници да се включат, което показва, че все пак те са някъде тук и само гледат. За завръщането на интереса към пазара трябва да допринесат и самите дружества, които имат да догонват международната практика за прозрачно и отговорно управление. По-детайлно разкриване на информация от тяхна страна би повишило доверието, както към акциите, така и към пазара като цяло. Към момента има заявени намерения за листване на някои компании с ключово значение в сектора им, което се очаква да е силен стимул за завръщане на борсата. Дали това ще стане факт зависи от много фактори, но ако цената е съобразена с показателите на компаниите и покажат прозрачен и добър мениджмънт, това ще бъде оценено. Първоначалната реакция вероятно ще е с краткотраен ефект, но ако акциите трупат печалби отново ще видим т. нар. лавинообразен ефект на влизащи капитали. Ниските цени на някои позиции, съчетани с повишени финансови резултати през 2011 г., също ще се отрази позитивно на оценката на пазара. Очаквам тенденцията към подобряване на финансовите резултати от тази година да се запази и нормата на печалба да се подобри. Като цяло 2011 г. обещава да е интересна и по-богата на новини.