Ликвидността на публичните дружества е повече от добра

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Дългове, фалит и борсови загуби – с това „се рекламира” напоследък БФБ, като че ли станалият вече обичаен песимизъм на всички пазарни участници не е достатъчен. Доколко настроенията ще се пренесат и през следващата година, предстои да видим, но със сигурност обобщаването на целия пазар по единични корпоративни събития е погрешно. Степента на задлъжнялост на водещите компании беше вече дискутирана като една от основните причини за определяне на корпоративния риск. Но никой показател самостоятелно не е добър индикатор за финансовото състояние на една компания, особено когато тя се сравнява с дружества от други сектори.

Коефициентите на ликвидност показват до каква степен задлъжнялостта на дружеството се превръща в текущ проблем. Както се видя от последния случай с обявяването на несъстоятелност от Мостстрой, неравновесието в текущите активи и пасиви се оказва по-ясен знак за проблеми от равнището на банковите задължения. Следващите две графики представят изменението на коефициента за текуща ликвидност (съотношението текущи активи към текущи пасиви) за SOFIX и BG40.

 

Източник: Консолидирани отчети на компаниите

Какво показва този коефициент? Когато е над 1, тогава има повече текущи активи от текущи пасиви. Тоест компанията може да получи много по-лесно ликвидни средства, с които да се разплати веднага на своите контрагенти или кредитори при необходимост. В обратния случай за фирмата става трудно да получи достатъчно средства, за да покрие изискуемите плащания. Това не означава непременно неплатежоспособност, защото компанията може да вземе допълнително заеми или да ги преструктурира към дългосрочни. С времето обаче всяко влошаване на коефициентите показва, че дружеството трупа сериозно неравновесие в баланса си. Често причината за това са загубите, които изяждат собствения капитал.

Ситуацията при българските компании въобще не е лоша. Дружествата с коефициент на текуща ликвидност под 1 са много малко. Измененията към средата на годината също не показват тенденция към влошаване, като при част от фирмите с намаление на коефициента за периода се дължи на нарастване на продажбите и съответно на запаси и вземания. Много високи стойности също не представляват положителен фактор, защото се оказва, че тези дружества поддържат високи запаси или кредитират клиентите си много повече, отколкото дължат на своите доставчици. При големите компании в SOFIX текущите активи и пасиви са много по-балансирани.

При изключване на запасите от изчислението на текущите активи се получава коефициентът за бърза ликвидност. Той дава малко по-добра представа за възможностите на компанията да събере пари при нужда, особено когато има много незавършено производство и материали. Графиките представят стойностите на този коефициент заедно с текущата ликвидност към средата на годината. 

Източник: Консолидирани отчети на компаниите

Ситуацията при бързата ликвидност е значително по-различна. Няколко компании имат много по-ниска стойност от средното за останалите. В SOFIX това са Индустриален холдинг България и Доверие обединен Холдинг. Консолидираните им отчети включват много компании от промишлеността, които очевидно са натрупали много запаси от материали и продукция. При останалите дружества в подобна ситуация се открояват Неохим, ОЦК и Биовет. Сред тези дружества само ОЦК има банкови заеми, които са равни на собствения капитал. Останалите имат ниска задлъжнялост. При Петрол има по-висока задлъжнялост спрямо средното за компаниите в индексите.

На другия полюс са фирми като Елхим Искра, Българска роза Севтополис и Юрий Гагарин. Общото при тях е високото равнище на капитала, чрез който в действителност се финансират краткосрочните вземания. Тези фирми имат много малка задлъжнялост към банки. При тях рискът от несъстоятелност е нищожен. Те биха могли да подобрят възвръщаемостта на капитала си при промяна в структурата на пасивите – тоест, раздаване на дивидент и увеличение на дела на заемните средства. Или да инвестират в увеличение и в подобрение на ефективността на производствените си мощности с банкови кредити, с което да се подготвят за ръст на продажбите в близките няколко години.

Изнесените данни за ликвидността и задълженията на най-търгуваните български компании показват много добри показатели за родния капиталов пазар. Изменението на показателите за ликвидност за шест месеца не показва влошаването им. Важно е да се вземе предвид още, че и сравнението на показателите на компаниите не е направено към периода на икономически бум от 2008 г., а точно по време на кризата. Голямата част от дружествата изпреварват възстановяването на икономиката и имат потенциал за силен растеж през следващите години, с което ще съживят отново и интереса към капиталовия пазар.