Нов SOFIX, нов късмет

Avatar photo

Тамара Бечева

анализатор, ЕЛАНА Трейдинг

Текущата пазарна конюнктура наложи промяна в изискванията за включване на компаниите в индексите, като на 10 септември Комисията по индексите към БФБ-София ще обяви новата структура на пазарните индикатори. Компонентите на SOFIX ще бъдат намалени на 15 /от 20 в момента/, като трябва да отговарят на:

  • минимум 40 млн. лв. пазарна капитализация / досега беше 25 млн. лв./
  • достигане на 25% свободно търгуеми акции до септември 2011 г./ след 1 септември 2010 г.трябва фрий-флоутът да е 15%, след 1 март 2011 г. – 20% и септември 2011 г. -25%/
  • пазарната стойност на фрий-флоута трябва да е минимум 10 млн. лв. /досега такова изискване нямаше/
  • броят акционери, притежатели на емисията да е минимум 500
  • реализиран оборот за последната една година – 2 млн. лв.
  • брой сключени сделки за последната една година – 750

Според текущите данни кандидати за отпадане не липсват. Сортирането е основно по капитализация на фрий-флоут и дори да отговаря на останалите критерии, дружеството ще бъде изключвано. От ликвидните компании Спарки Елтос и ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ няма да покрият изискването за минимална пазарна капитализация, а Трейс груп холд, Оловно цинков комплекс и Корпоративна търговска банка за свободно търгуем процент акции. М+С Хидравлик не отговаря на изискванията за обеми на търговията и брой сделки. След тези промени представителни за борсата ще бъдат най-ликвидните компании. Счита се, че повишаването на изискванията за фрий-флоут ще доведат до активизиране на търговията. За да покрият критерия за свободно търгуем обем от 25% до края на 2011 г., мажоритарите на някои компании ще трябва да продават акции.

Измененията в индекса ще привлекат вниманието на пазара, доколкото съществуват портфейли, изградени на базата на SOFIX, което ще доведе до преструктуриране. Ефектът вероятно ще е еднократен и няма да промени трайно текущата пазарна ситуация. Съставът на индекса вероятно ще се запази в новия си вид дълго време, тъй като едва ли някоя от вече листнатите компании ще успее да покрие изискванията, а нови публични предлагания не се очакват.

Предишните промени в основния индикатор водеха до пазарна реакция по-скоро с повишени обеми отколкото с промяна на цената, но тогава волатилността на БФБ беше по-голяма, а инвеститорите отиграваха на всяка новина. През 2007 г. в индексът влизат Каолин, Спарки Елтос и Евроинс на мястото на ДЗИ и Биовет. Една година по-късно към състава се добавя и Енемона, а през септември 2009 г. Еврохолд България и Трейс груп холд заместват Топливо и Евроинс.