Задлъжнялостта на компаниите в SOFIX

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Отчетите за четвъртото тримесечие не повлияха на цените на акциите. Това не е изненада, въпреки че не липсваха и някои съществени изменения в приходите и финансовите резултати на водещите компании. Пазарът не обръща внимание и на задлъжнялостта – друг показател, който по време на финансовата криза и свитото кредитиране, може да се окаже дори по-важен за способността на фирмите да възстановят нормата на печалба и на растежа на приходите. Разглеждаме последните отчети на компаниите в SOFIX, които не са банки или в случая с Химимпорт не консолидират банка, тъй като показателите за задлъжнялост са силно повлияни от този тип дейност.

Графиката представя разпределението на 14-те дружества по два показателя – собствен капитал към активи и банков дълг към собствен капитал. Тя показва, че само няколко компании имат висока задлъжнялост, тоест собственият капитал е много по-малък от стойността на останалите пасиви или на банковите заеми. Разглеждаме кредитите към банки, тъй като по тях се начисляват лихви, които имат отражение върху нормата на печалба. Задълженията към контрагенти също са сериозен проблем за фирмите, но в този случай са повече бреме за търговските партньори, отколкото за акционерите.

Дружествата с най-проблемни банкови кредити са Холдинг Пътища, Еврохолд България и ОЦК. Банковите заеми и при Каолин са по-високи от собствения капитал на дружеството, но при тази компания има по-малък обем задължения към търговски партньор, което води и до по-добро съотношение капитал към активи в сравнение с останалите.

От значение е не само текущата ситуация, но и промяната на показателите през миналата година. Дълг към собствен капитал нараства със забележими темпове предимно при компаниите, които изпитаха затруднения през миналата година.

Последната графика показва като цяло степента на задлъжнялост на тези компании. Високото съотношение на собствения капитал спрямо активите показва по-добрата способност на компаниите да оцелеят при продължаване на кризата и натрупване на загуби. Разбира се, фирмите може да изпитат ликвидни трудности дори и да нямат загуби. Изменението на показателя през миналата година не е функция само на регистрирания финансов резултат. При Оргахим, например, има подобрение въпреки загубата, докато при Каолин е точно обратното. В обобщение може да се каже следното:

  • Висока степен на задлъжнялост имат Холдинг Пътища, Еврохолд и ОЦК, като при тях капиталът освен това заема най-нисък дял в активите от разглежданите дружества;
  • Към групата с нисък капитал трябва да добавим и Трейс груп, което очевидно е характеристика за сектора. Компанията обаче има много малко банкови кредити, като задълженията са най-вече към търговски партньори. Това си има плюсове – по-ниски разходи за лихви и по-добра норма на печалба, но може да създаде проблеми в отношенията с контрагентите на компанията;
  • Собственият капитал на индустриалните компании заема голям дял от общите им активи. Това може да подпомогне растежа и инвестициите на тези фирми, които имат и по-малки задължения, при възстановяване на пазарите им.