Губим ли Оргахим от БФБ и SOFIX?

Avatar photo

Цветослав Цачев

главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Новината за временната забрана за публикуване на търгово предложение за закупуване на акциите на Оргахим от мажоритарния акционер е изненада за пазара. Такива намерения досега не бяха оповестявани или намеквани, като дори мажоритарният собственик не даде никаква информация преди търговото. Не е ясно дали се планира отписване на компанията като публично дружество в случай, че бъдат изкупени 95% от капитала й. Цената на акциите на Оргахим се покачи над нивото от 90 лв. в първите минути на търговията в четвъртък.

Оргахим

Има няколко основни момента, които трябва да разглеждаме в този случай:

  • Търгово за делистване – няма информация дали мажоритаря се стреми да извади дружес-твото от публичния регистър. Съществува и възможност търговото да е публикувано, за да се сключат сделки за пакети, които са над 3%. Мажоритарният собственик е задължен да отправи търгово, ако придобива над 3% в рамките на 12 месеца на регулиран пазар. Разбира се, при тези ниски цени на акции е също така възможно да се опита да придобие цялата или голяма част от компанията.
  • Цена на търговото – е неизвестната величина. Практиката досега показва, че при търговите предложения най-често има преразглеждане и по-висока цена. Може да предположим, че и този път ще има повишение на цената при разглеждането на търговото от КФН след направените корекции.
  • Определяне на цената – ниската ликвидност може да е причина да не се вземе предвид пазарната цена при определяне на цената на търговото предложение. Пазарната цена трябва да определи 50% от крайната цена на търговото, но ако средно-дневният оборот е под 50 акции на Оргахим за разглеждания период, това не се взима в предвид. Така опре-делянето на цената ще зависи само от методите на оценка и сравнението с фирми от съ-щия отрасъл. Ако оборотът е над 50 акции, което е възможно за периода декември-февруари, тогава 50% от цената ще се формира на базата на последната пазарна цена. Ди-апазонът на цената през февруари беше между 82-85 лв.
  • Оценка на компанията – сравнението с компании от същия отрасъл показва доста по-високи цени от пазарната на Оргахим по показателите счетоводна стойност на капитала и продажби. Търсене сред фирми, които произвеждат бои и анхидриди, показва среден по-казател цена/капитал (Р/В) от 1.54 и медиана от 1.16. Това отговаря на цени на акцията на Оргахим, съответно от 172 и 130 лв. При съотношението цена/продажби (Р/S) средният показател е 0.94, а медианата е 0.64. Акцията на Оргахим в такъв случай струва съответно 196 лв. и 133 лв. При използване на други показатели – EV/EBITDA и P/E, се получават много по-ниска цена. Загубата на компанията прави сравнението по Р/Е невъзможно. Другият основен метод е дисконтирането на парични потоци. При него цената може да варира значително спрямо прогнозите за развитието на бизнеса, продажбите и печалбата. От значение е и дисконтовият фактор. Много вероятно е цената по този модел да е по-ниска от методите на сравнение с капитала и продажбите.
  • Формиране на цената – очакваме цената на търговото да е между 90 и 100 лв. Тя ще се формира по следния начин – 50% от нея е пазарната цена в края на тримесечния период или 82-85 лв. Останалите методи се използват с различна тежест по преценка на вносителя на търговото. Задължително се прилагат Р/Е, Р/В и Р/S, което вероятно ще покаже цена около 130 лв. за двата метода, а Р/Е въобще няма да се взима предвид. Дисконтирането на паричните потоци ще варира между тези граници, но може да считаме, че цената на търговото ще е близо до 100. Цената на търговото не може да е по-ниска от средно-претеглената цена за последните три месеца, като по наши оценки тази граница ще е под 90 лв.
  • Миноритарни собственици – Оргахим има голям фрий-флоут. Миноритарните собственици притежават близо 36% от капитала. Към края на 2009 г. с над 5% са УПФ Доверие и Ongoing Investments Limited. Във физически лица има 7.8% от капитала. Това прави почти невъзможно придобиването на 95% от капитала и делистване при това търгово предложение.