Домакинствата изплащат заемите си

Месечната статистика на НСИ за доходите и разходите на домакинствата в България потвърждава тенденцията на превес на спестяванията спрямо дълговете. Процесът на преминаване към спестяване се дължи на затегнатите мерки по кредитирането и на растящите лихви, като може да се твърди, че и България взима дейно участие в глобалното намаление на дълговете.

Графиката показва съществения превес на разходите в бюджетите на домакинствата за влогове и изплащане на дългове спрямо изтеглените спестявания и новите заеми, които се явяват като приходи в месечните бюджети.

Два са месеците на голяма разлика между приходите и разходите, като януари 2009 г. най-вероятно е под влияние на изплатените годишни бонуси. Останалите месеци показват трайна тенденция на превес на плащанията спрямо получените средства.

Разбивката по категории показва най-добре двата месеца с голям приход по влоговете на домакинствата като стойност в лева. Тегленето от влоговете е по-ниско спрямо летните месеци, но отговаря на сезонното намаление от зимата на миналата година. Данните не подкрепят твърдението, че населението тегли повече през тази година, за да компенсира ефектите от кризата.

Последната графика показва разбивката в домакинските бюджети по взети и изплатени заеми. Нарастването на изплатените суми на годишна база е значително, като в същото време има много силно намаление на взетите кредити. Тъй като влоговете не се увеличават толкова трайно на годишна база, може да се твърди, че именно рестриктивната кредитна политика е определящ фактор за голямата разлика между нови заеми и изплащането на вече взетите.

Домакинствата са източник на стабилен паричен поток към банковата система според статистиката на НСИ. В бъдеще банките ще са принудени да променят политиката си и компенсират неравновесието, но все още няма промяна.